Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego

Festiwal Piosenki Poetyckiej NadziejaRegulamin Konkursu Głównego Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja”


 • Cele imprezy:
  • Popularyzacja repertuaru Jacka Kaczmarskiego,
  • Promocja polskiej piosenki poetyckiej oraz piosenki autorskiej,
  • Propagowanie wykonań „na żywo” – z akompaniamentem instrumentalnym,
  • Wymiana pomysłów i doświadczeń wykonawców
  • Konfrontacja dokonań twórczych.
 • Warunki uczestnictwa:
  1. Do udziału w Konkursie Głównym festiwalu mogą przyst±pić soliści – wokaliści (akompaniujący sobie na dowolnym in­stru­men­cie; występujący z akompaniamentem innego in­stru­men­ta­listy bądź zespołu instrumentalistów), jak również duety i wię­ksze zespoły wokalne z akompaniamentem oraz zespoły wokalno-instrumentalne.
  2. W żadnej z kategorii nie przewiduje się możliwości stosowania podkładów muzycznych z kaset audio i płyt CD. Dopuszczalne są wyłącznie wykonania „na żywo”.
  3. Każdy wykonawca prezentuje 2 piosenki:
   1. piosenkę autorstwa Jacka Kaczmarskiego,
   2. piosenkę autorską (uczestnik musi być autorem przynajmniej tekstu lub muzyki).
  4. Do Konkursu Głównego zakwalifikowani zostaną laureaci eli­mi­na­cji do „Nadziei” oraz wykonawcy wybrani przez jury po przesłuchaniu piosenek wysłanych na CD.
  5. Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego jako organizator Festiwalu ma prawo przyznania tzw. „dzikich kart” ucze­stni­kom rekomendowanym przez współpracujące z Fundacją ośrodki kultury i festiwale.
  6. W konkursie Głównym nie mogą brać udziału dotychczasowi lau­reaci I, II i III miejsca finału kołobrzeskiego FPP im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja” (ograniczenie nie dotyczy wyróżnień).
  7. Uczestnik konkursu przyjeżdża na koszt własny.
 • Kryteria oceny: Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
  • dobór repertuaru,
  • poziom artystyczny wykonania,
  • indywidualna interpretacja,
  • aranżacja,
  • wizerunek sceniczny.
 • Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego zapewnia laureatom Konkursu nagrody finansowe i rzeczowe.


© Fundacja JK 2007